Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C”

Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dla 10 osób bezrobotnych, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 04.09.2017r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków z Funduszu Pracy. Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji w obecnym naborze wynosi ogółem 144.000,00 zł. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych jednorazowo osobie bezrobotnej, wynosić może maksymalnie 24.000,00 zł.

Ogłoszenie

Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ZAPRASZA osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające lub zamierzające zatrudniać cudzoziemców, jak również organy administracji publicznej na spotkanie szkoleniowo – edukacyjne poświęcone legalności pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - możliwość pozyskania środków z rezerwy KFS

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Wyświetlanie 6 - 10 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę