Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Informacja o zakończeniu naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 27.10.2017r. kończy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Z przyznanego limitu środków rezerwy na 2017r., do wykorzystania pozostało jeszcze 20.698,00 zł, zatem zachęcamy Pracodawców do składania wniosków.

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" w ramach programu Gwarancji dla młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (I WJO) z bezpieczną wymianą butli”

Informujemy, że planujemy realizację szkolenia zawodowego pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (I WJO) z bezpieczną wymianą butli” (wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem i wózek ze zmiennym wysięgiem) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)"

Informacja o wznowieniu naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu powiatu oleckiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

Informacja o przedłużeniu terminu naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 09.10.2017r. przedłuża termin naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Limit środków rezerwy KFS na 2017 rok dla powiatu oleckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 38.000,00 zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania dostępnej puli środków, nie dłużej jednak niż do dnia 31.10.2017r.

Wyświetlanie 1 - 5 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę