Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Olecku zaprasza do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego z rocznika 2016- dla Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w 2016 roku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP w Olecku w 2016 roku wynosi 1.214.385,52 zł, z czego dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1.115.898,85 zł.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NA STAŻE I PRACE INTERWENCYJNE W RAMACH RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż zakończył w dniu 20.05.2016r. nabór wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.  

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORU NA NOWĄ FORMĘ WSPARCIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 18.05.2016r. wstrzymuje  nabór wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia , ogłoszony w dniu 08.04.2016r. W przypadku negatywnego zakończenia procesu realizacji złożonych wniosków, nabór zostanie ponownie wznowiony.  

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób po 50 roku życia. Kwota przeznaczona na powyższą formę aktywizacji w wynosi 54 000,00 zł. Formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dostępny jest na stronie internetowej urzędu: olecko.praca.gov.pl w zakładce: "Dokument do pobrania” - "Pracodawcy i przedsiębiorcy" - "Staże” oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (pokój nr 4), ul. Armii Krajowej 30.

Wyświetlanie 1 - 5 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę