Najnowsze aktualności i wydarzenia

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 12.02.2016r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, ogłoszony w dniu 15.01.2016r. Przypuszczalny termin wznowienia naboru: 01.04.2016r.

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 12.02.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ogłoszony w dniu 21.01.2016 r. Jednocześnie informujemy, iż przypuszczalny termin wznowienia naboru wniosków przewidujemy na dzień 01.04.2016 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia/doposażenie 6 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS

Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców. Nabór wniosków ma charakter otwarty i odbywać się będzie do momentu zamieszczenia informacji o wstrzymaniu naboru.

Wyświetlanie 1 - 5 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.