Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olecku


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku  informuje, że od miesiąca września 2017 r. wypłata wszystkich świadczeń będzie dokonywana w Urzędach Pocztowych w Olecku, Wieliczkach, Kowalach Oleckich i Świętajnie

INFORMACJA O WZNOWIENIU NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 18-29 LAT Z TERENU POWIATU OLECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

  INFORMACJA O WZNOWIENIU NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 18-29 LAT Z TERENU POWIATU OLECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020     Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Grupą docelową przewidzianą do aktywizacji w ramach projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Olecko w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), zwłaszcza długotrwale bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami, dla których ustalony został II profil pomocy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),...

INFORMACJA O ZWIĘKSZONEJ LICZBIE MIEJSC NA ORGANIZACJE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 18-29 LAT Z TERENU POWIATU OLECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

INFORMACJA O ZWIĘKSZONEJ LICZBIE MIEJSC NA ORGANIZACJE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 18-29 LAT Z TERENU POWIATU OLECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020     Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w dniu 16.05.2017r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" – Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, została zwiększona ilość miejsc na organizację stażu  z 16 na 18.    

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW     Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż z dniem 24.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o r efundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia .   !!!UWAGA - WAŻNE!!!    Umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia będą zawierane z pracodawcami z obowiązkiem zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej najpóźniej od  dnia 1 grudnia 2017 roku. Refundacja koszów zatrudnienia zostanie dokonana: za okres zatrudniania podlegający refundacji w 2017 roku, na podstawie złożonych dokumentów – w miesiącu styczniu 2018 roku ; za okres zatrudniania podlegający refundacji w 2018 roku, na podstawie złożonych dokumentów – miesięcznie, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację.   Więcej informacji na temat tej formy wsparcia oraz druk wniosku dostępny jest na...

Wyświetlanie 1 - 5 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, projekt pozakonkursowy pod nazwą „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III) " .   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)" jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Nasz adres: ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. (87) 520 30 78, (87) 520 25 33

fax. (87) 520 27 46

e-mail:  biuro@pup.olecko.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:00 - 15:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę